• โรคพิษสุนัขบ้า
 • งูสัตว์พิษและเซรุ่มต้านพิษงู

ประมวลบทความการประชุมวิชาการ (Proceedings)“Update in Snakebite Treatment” :Copyright © 2011 www.saovabha.com